Πόρισμα - καταπέλτης για το Τ.Τ. Όλα τα ονόματα

Καταπέλτης είναι το πόρισμα της εισαγγελέως διαφθοράς Πόπη Παπανδρέου για τον πρώην πρόεδρο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Άγγελου Φιλιππίδη, όσον αφορά στα θαλασσοδάνεια που δόθηκαν από το Τ.Τ. κατά τη διάρκεια της θητείας του.


Σύμφωνα με τα στοιχεία, προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων για τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις:

I. Εις βάρος των:

1) Αγγέλου Φιλιππίδη
2) Μάριου Βαρότση
3) Αντώνιου Καμινάρη
4) Γεωργίου Στάμνου
5) Γεώργιου Μπριντάλου
6) Λυμπέρη Κατσουλιέρη
7) Σπύρου Πολίτη
8) Χαράλαμπου Γιαγκούδη
9) Φωτεινής Κρέστα
10) Διονύσιου Γκολφινόπουλου
11) Κλεάνθη Παπαδόπουλου
12) Χάρη Σιγανού
13) Γεώργιου Ξυφαρά
14) Δημήτριου Κυπαρίσση
15) Αναστασίας Σακελλαρίου
16) Περικλή Χανάκη
17) Παναγιώτας Μπέζα
18) Χρήστου Μαρούσου
19) Ιωάννη Τσαγδή
20) Σπυρίδωνα Παντελιά
21) Λυδίας Κεκρίδου
22) Αθανάσιου Χασάπη
23) Ιωάννη Λεβεντίδη...

...για απιστία τελεσθείσα από κοινού κατ' εξακολούθηση και μη εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ.

II. Εις βάρος των

1) Κυριάκου Γριβέα
2) Αναστασίας Βάτσικα για α) άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο I πράξη, τελεσθείσα από κοινού και κατ' εξακολούθηση και β) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τελεσθείσα κατ'επάγγελμα

III. Εις βάρος των
1) Μάριου Βαρότση
2) Παναγιώτας Μπέζα για άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο II β πράξη, υπό την επιβαρυντική περίπτωση του άρθρου 1β του άρθρου 45 του Ν. 3168/2008

IV. Εις βάρος των
1) Λαυρέντη Λαυρεντιάδη
2) Περικλή Λίβα για α) άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο I πράξη, τελεσθείσα από κοινού και κατ' εξακολούθηση και β) εις βάρος του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα

V. Εις βάρος των

1) Αγγέλου Φιλιππίδη
2) Δημητρίου Κοντομηνά
3) Ιωάννη Ρόρρη
4) Αλεξάνδρας Λιακοπούλου
5) Μάριου Βαρότση για απάτη στρεφόμενη κατά του Δημοσίου, τελεσθείσα από κοινού, υπό ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις (ειδικότερες συνθήκες εγκληματικής δράσεως, αντικείμενο ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας), εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ

VI. Εις βάρος του Δημητρίου Κοντομηνά για α) άμεση συνέργεια στην ανωτέρω πράξη, τελεσθείσα κατ' εξακολούθηση και β) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τελεσθείσα κατ'επάγγελμα (άρθρα 1.12.13 τερ. α' και στ'. 14, 26 παρ 1α'.27παρ 1, 45,4β παρ. 1 β', 94 τταρ. 1. 98, 386 παρ. 3β'-1, 390 ΠΚ άρθρο 1 παρ 1 του Ν 1608/1950 2 παρ. 1, 2 στοιχ. α’. γ\ δ', 3 περ κ*. 5, 45 παρ 1 στοιχ α'. β\ γ’ Ν 3691/2008 ως ισχύει).

Τι αναφέρει το πόρισμα για τον Φιλιππίδη

Μεγάλα χρηματικά ποσά, που δεν δικαιολογούνται όπως αναφέρεται στο εισαγγελικό πόρισμα, εντοπίσθηκαν σε έξι λογαριασμούς του πρώην διοικητή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Άγγελου Φιλιππίδη.  Η εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου αναφέρει ότι από το 2008 μέχρι το 2012 επαύξησε σημαντικά την περιούσια του με χρήματα άγνωστης προέλευσης.
Ο Άγγελος Φιλιππίδης διετέλεσε Πρόεδρος του Τ.Τ. από τον Οκτώβριο του έτους 2007 (8-10-2007) μέχρι και τον Δεκέμβριο του έτους 2009 (11-12-2009). Επί των ημερών του (και συγκεκριμένα μέχρι τον Οκτώβριο του 2009) εκταμιεύτηκε το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας προς επιχειρήσεις, μέσω ομολογιακών Δανείων, ορισμένα εκ των οποίων εκτέθηκαν αναλυτικά ανωτέρω, χωρίς η Τράπεζα να έχει εκ των προτέρων θεσμοθετήσει Κανονισμό Πιστοδοτήσεων που να καθορίζει τα όρια ανάληψης κινδύνων, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η ύπαρξη κατάλληλων συστημάτων για την αξιολόγηση, μέτρηση και παρακολούθησή τους και χωρίς να διατίθενται οι δέουσες υποδομές για την κατάλληλη διαχείρισή τους. Παρά ταύτα, διενεργήθηκαν κατ' εξακολούθηση, χρηματοδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ, κατά παρέκκλιση των εσωτερικών διαδικασιών (ως προς την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου και ως προς τις εγκριτικές και διαχειριστικές διαδικασίες), κατά παράβαση των οικείων Πράξεων Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος και χωρίς την τήρηση βασικών αρχών τραπεζικής πρακτικής, όπως προκύπτει από τρεις περιπτώσεις ιδιαίτερα υψηλών δανειοδοτήσεων (Όμιλος Γριβέας, ALAPIS και Όμιλος ΔΕΜΚΟ), με αποτέλεσμα τη ζημία της περιουσίας της Τράπεζας, της οποίας είχε τη διαχείριση ο κ. Φιλιππίδης.

«Παρότι γνώριζε το σύνολο των κρίσιμων κατά περίπτωση οικονομικών μεγεθών του εκάστοτε πιστούχου. Υπενθυμίζεται δε, ότι απ’ όσα εκτέθηκαν ανωτέρω αναλυτικά, ότι η συνολική ζημία

της περιουσίας της Τράπεζας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 346.904.467 ευρώ τουλάχιστον [208.154.000 ευρώ εκ των δανειοδοτήσεων του Τ.Τ. προς επιχειρήσεις μέσω Ομολογιακών Δανείων (με στοιχεία της 30-6-2012) + 138.750.467 ευρώ ευρώ από την υπόθεση της Bestline/HPC]. Από όσα εκτέθηκαν αναλυτικά στην παρούσα αναφορά προκύπτει ότι, μεταξύ άλλων προσώπων, ο Άγγελος Φιλιππίδης, ενήργησε, όπως αναλυτικότερα εκτέθηκε κατά περίπτωση, καταχρώμενος τη θέση εμπιστοσύνης που κατείχε ως Πρόεδρος του επίμαχου Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος (Τ.Τ.) και εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες του οικονομικού συστήματος, με την διαχείριση του οποίου ήταν επιφορτισμένος, προκειμένου να επαυξήσει την περιουσία τρίτων προσώπων, ήτοι προς την κατεύθυνση της δημιουργίας πλούτου εκ μέρους των τελευταίων, ενόψει του ύψους και των όρων των επίμαχων κάθε φορά χρηματοδοτήσεων, βλάπτοντας την περιουσία του Δημοσίου», αναφέρεται το πόρισμα.

«Ύποπτος φυγής ο Φιλιππίδης»

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ο πρώην Πρόεδρος του Τ.Τ., Άγγελος Φιλιππίδης, διαθέτει χρηματικά ποσά σε τόπους και με μορφή που δεν είναι ακόμη γνωστή, καθώς όπως προκύπτει από τη φορολογική του δήλωση για το οικονομικό έτος 2011 και εξής διαθέτει περιουσία στο εξωτερικό.

Επιπλέον, η ανωτέρω υποδομή του εν λόγω προσώπου στην αλλοδαπή, το εύρος της οποίας -λόγω της φύσεως των επίμαχων ευρημάτων αλλά και των εγγενών αδυναμιών του συστήματος αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής με τις αλλοδαπές δικαστικές αρχές- δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί στο σύνολό του, συνιστούν παράλληλα, κατά την άποψή μας, και προπαρασκευή για τη διαφυγή αυτού στο εξωτερικό σε οποιοδήποτε χρόνο κρίνει ο ίδιος αναγκαίο. Η υποδομή αυτή είναι βέβαιο, από τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, ότι εξακολουθεί να υφίσταται.

«Τα ανωτέρω, καθιστούν το πρόσωπο αυτό όχι μόνον ύποπτο φυγής, από το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα διαπιστώσει ότι τα συγκεντρωθέντα σε βάρος του στοιχεία από την Δικαιοσύνη θα μπορούσαν να κριθούν ικανά να τον οδηγήσουν στην φυλακή, αλλά και ύποπτο τέλεσης νέων εγκλημάτων ή παρέμβασης και αλλοίωσης της πραγματικής κατάστασης (λ.χ. με την μετακίνηση χρηματικών ποσών, την απόκρυψή και, εν τέλει, ανάσχεση του εκκρεμούς ελέγχου της Δικαιοσύνης), πράγμα πιθανολογούμενο και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που του αποδίδονται. Ενόψει δε του κύκλου των γνωριμιών και σχέσεων που ανέπτυξε ο προαναφερθείς, ένεκα και της υψηλόβαθμης θέσεως που κατείχε ως Πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, με επιχειρηματίες και λοιπούς παράγοντες της Χώρας, αλλά και με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή και στην Χώρα μας, κρίνεται ότι ο ίδιος δύναται να χρησιμοποιήσει ακόμα και τις διασυνδέσεις αυτές, είτε προκειμένου να συσκοτίσει ή τουλάχιστον να επιβραδύνει τις έρευνες των Δικαστικών Αρχών για ζητήματα που, λόγω του όγκου και της φύσεως των δεδομένων καθώς και των ιδιαίτερα χρονοβόρων διαδικασιών σε επίπεδο ελεγκτικού μηχανισμού και Δικαστικών Συνδρομών, δεν έχουν ακόμη διαλευκανθεί πλήρως, είτε προκειμένου να διαφύγει στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εκδοθεί, κατά την άποψή μας, τουλάχιστον σε βάρος του Αγγέλου Φιλιππίδη ένταλμα συλλήψεως», τονίζει η Πόπη Παπανδρέου.

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις, μάλιστα, δεν ανατρέπονται, κατά την εκτίμησή μας, από τυχόν έκδοση διατάξεων απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα, καθόσον, δεδομένων των διαπιστωμένων προβλημάτων ελέγχου των συνόρων, ούτε η απαγόρευση εισόδου ούτε η απαγόρευση εξόδου μπορούν να εξασφαλιστούν, ιδίως σε σχέση με πρόσωπα που διαθέτουν σημαντικά οικονομικά μέσα και λοιπές διασυνδέσεις.

Η έρευνα και τα εντάλματα σύλληψης

Η έρευνα των εισαγγελέων Διαφθοράς ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο με εντολή της εισαγγελέως Διαφθοράς, Ελένης Ράικου. Στους εισαγγελείς Διαφθοράς διαβιβάστηκαν, στο πλαίσιο της έρευνας, πέντε πορίσματα από την αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία ξεκίνησε την έρευνά της το 2010, για την περίοδο που αφορά το χρονικό διάστημα 2007- 2012. Επίσης, διαβιβάστηκε και ένα πόρισμα από την Αρχή για την Καταπολέμηση Κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα.

Τα εντάλματα εκδόθηκαν χθες από τους εισαγγελείς διαφθοράς μαζί με τον ανακριτή Νικόλαο Ανδρεάδη και αφορούν στα αδικήματα της απιστίας, της απάτης και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος. Για την υπόθεση κατηγορούνται υπάλληλοι και πρώην διευθυντικά στελέχη του ΤΤ καθώς και επιχειρηματίες.

Ήδη μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί τρεις κατηγορούμενοι, εκ των οποίων ένας είναι ο Μάριος Βαρότσης, πρώην αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΤΤ (έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα) ο Χαράλαμπος Γιαγκούδης (υπάλληλος του ΤΤ). Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων κατηγορουμένων, με τους αστυνομικούς να «χτενίζουν» τις περιοχές όπου διαμένουν.

Δημήτρης Κοντομηνάς: «Δεν υπάρχει ίχνος παρανομίας»

Ο επιχειρηματίας πέρασε στην αντεπίθεση και εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ξεκαθαρίζει πως «δεν υπάρχει κανένα ίχνος παρανομίας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς τα δάνεια στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο εξυπηρετούνται μέχρι κεραίας, σε αντίθεση με τα θηριώδη, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, γνωστών επιχειρηματιών».

Από το περιβάλλον του Δημήτρη Κοντομηνά τονίζεται ότι «η εξάντληση της αυστηρότητας της δικαιοσύνης στο πρόσωπο του κυρίου Κοντομηνά ευχόμαστε να οδηγήσει στη διεκπεραίωση των υπαρκτών οικονομικών εγκλημάτων κατά των συμφερόντων του ελληνικού λαού.

»Μετά την κοινοποίηση του πορίσματος του αρμόδιου εισαγγελέα, θα υπάρξουν λεπτομερείς ανακοινώσεις από το γραφείο του κυρίου Κοντομηνά. Η απάντηση αυτή έρχεται μετά την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος γνωστών επιχειρηματιών, αλλά και πρώην επικεφαλής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τα οποία εξέδωσαν οι εισαγγελείς διαφθοράς για τα αδικήματα της απιστίας, της απάτης και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, που αφορούν στη χορήγηση δανείων».

Μάλιστα, όπως τονίζεται από κύκλους του επιχειρηματία, το δάνειο εξυπηρετείται από την πρώτη στιγμή μέχρι κεραίας, ενώ όσον αφορά στην υπόθεση εξαγοράς εταιρείας πιστωτικών καρτών επισημαίνεται ότι η εξαγορά αυτή δεν ολοκληρώθηκε και η υπόθεση οδηγήθηκε στη διαιτησία. Η απόφαση, μάλιστα, ήταν να δοθούν στον Δ. Κοντομηνά 38 εκατ. ευρώ, τα οποία με δική του εντολή δόθηκαν για την αποπληρωμή του δανείου των 110 εκατ. ευρώ.

Ο Δ. Κοντομηνάς θα απολογηθεί την Τρίτη έπειτα από προθεσμία που έλαβε από τον ανακριτή, ο οποίος μετέβη στην κλινική που νοσηλεύεται.

Tι υποστηρίζει ο Άγγελος Φιλιππίδης

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, ο συνήγορος του πρώην διοικητή του ΤΤ Άγγελου Φιλιππίδη, Αθανάσιος Βαρλάμης, επισκέφθηκε τον ανακριτή Γιώργο Ανδρεάδη και τον ενημέρωσε ότι ο πελάτης του βρίσκεται στην Αμερική για επαγγελματικούς λόγους και προτίθεται να έρθει στη χώρα μας την επόμενη εβδομάδα και να εμφανιστεί ενώπιον των αρχών. Ο κ. Βαρλάμης χαρακτήρισε ως απαράδεκτη την έκδοση εντάλματος, διότι «δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο».

Ο Άγγελος Φιλιππίδης σε σημερινές του δηλώσεις ανέφερε ότι σκοπεύει να επιστρέψει νωρίτερα του προγραμματισμένου προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη. O πρώην πρόεδρος του ΤΤ είπε ακόμη ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε επισκεφθεί την εισαγγελέα Ελένη Ράικου και την είχε ρωτήσει εάν υπάρχει κάποιο θέμα για το οποίο θα έπρεπε να δώσει εξηγήσεις και, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η εισαγγελέας τού απάντησε αρνητικά. Στην ερώτηση για το εάν ο ίδιος γνώριζε για το ένταλμα και για τον λόγο αυτόν επέλεξε να φύγει στο εξωτερικό ο κ. Φιλιππίδης απάντησε: «Γιατί να φύγω; Όπως σας είπα, προτίθεμαι να επιστρέψω για να δώσω εξηγήσεις». Ο ίδιος προσδιόρισε χρονικά την επιστροφή του στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Ο προφυλακισμένος Λαυρεντιάδης για την υπόθεση του Τ.Τ.


Ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης έκανε την ακόλουθη δήλωση, όσον αφορά την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση των επισφαλών δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου:

«Τα περί προσωπικής εμπλοκής μου σε υπόθεση επισφαλών δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου είναι ανυπόστατα και συκοφαντικά. Το Κοινό ομολογιακό Δάνειο του Τ.Τ προς την εταιρεία Alapis αφορά σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν είχα απολύτως καμία σχέση με τη διοίκησή της, διατηρώντας μόνο μικρό ποσοστό στη μετοχική της σύνθεση. Η εμπλοκή συνεπώς του ονόματός μου γίνεται καθαρά για λόγους εντυπώσεων και μόνον. Η δικαιοσύνη καλείται να φέρει στο φως την αλήθεια».
Zougla.gr
Share on :
Blog Widget by LinkWithin
 
© Copyright Media Portal 2011 - Some rights reserved | Powered by Blogger.com.